Clown Juju
Clown huren : van Amsterdam en Almere tot Den Haag, Alkmaar en Utrecht !
Wat staat er op het programma
Waar komt Clown Juju
Contact met Clown Juju
Suikerspinmachine huren
schmink workshops
Tarieven voor het huren van Clown Juju
De leukste foto's van Clown Juju
Schminkfoto's van clown juju
links
Algemene Voorwaarden
Zelfs de kleinste partijtjes worden één goot feest!
Algemene Voorwaarden


Algemene voorwaarden

 

Clown Juju

Dijkhuizen 10

1112 SB Diemen

Kvk 61562823

Zakelijke voorwaarden


1 Algemeen


1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Clown Juju / Juju /  en opdrachtgevers betreffende optredens en workshops of een combinatie hiervan, hierna te noemen "optreden".

1.2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk of per e-mail bevestigd zijn door Clown Juju .

1.3.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever aan Clown Juju / Juju de adresgegevens van het gewenste optreden heeft doorgegeven (per mail/ sms/ telefonisch/ app/ post/mondeling)

 (waar het optreden gaat plaatsvinden).

1.3.2 Ook afspraken gemaakt en bevestigd via e-mail en telefoon zijn bindend nadat adresgegevens zijn doorgegeven. Dit kunnen of de adresgegevens van de opdrachtgever zijn of de gegevens van de plaats waar het optreden plaats zal hebben.1.4 De website van Clown Juju / Juju is ter informatie. Aan de inhoud van de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.


2 Optreden


2.1 De afgesproken tijden voor het optreden zijn bindend. Alleen in overleg met Clown Juju / Juju kan hier indien mogelijk mee geschoven of tegen meerkosten verlengd worden. 

2.2. Sommige optredens vragen om uitlaad, opbouw en voorbereidingstijd. Indien van toepassing kan Clown Juju / Juju tijdens de afgesproken voorbereidingstijd ongehinderd en zonder dat het publiek al in de optreed ruimte aanwezig is opbouwen en voorbereiden. 

2.3.1 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de gevolgen van door het publiek, deelnemers of aanwezigen toegebrachte schade of vermissing van optreedmateriaal en/of kledingstukken van de artiest, tijdens de voorbereidingen van, tijdens het optreden en/of na afloop van het optreden.  
Slijtage als gevolg van normaal gebruik en met toestemming van Clown Juju / Juju is voor rekening van Clown Juju / Juju.

2.3.1 Slijtage als gevolg van normaal gebruik en met toestemming van Clown Juju / Juju is voor rekening van Clown Juju / Juju


2.4.2 Afhankelijk van de aard van het optreden is het niet altijd mogelijk om een optreden snel te verplaatsen bij plotselinge regen. 

2.4.3. Indien een optreden geen doorgang kan vinden, of moet worden afgebroken of onderbroken vanwege slechte weersomstandigheden of andere gevaarlijke of bedreigende omstandigheden (dit ter gezamenlijke beoordeling van de artiest en de opdrachtgever, waar in het geval van het niet bereiken van een overeenstemming de mening van de artiest doorslaggevend is) blijft de verplichting voor de opdrachtgever bestaan om het overeengekomen honorarium in zijn geheel te voldoen. 


2.5 Bij optredens van meerdere uren achter elkaar (indien niet anders overeen gekomen) heeft de artiest recht op gemiddeld 5 minuten pauze per uur. Hiervoor is een ruimte/plek zonder publiek beschikbaar.

2.7 Direct na afloop van het optreden dient de artiest in de gelegenheid te worden gesteld ongehinderd met opruimen c.q. afbouwen te kunnen beginnen. Indien dit niet mogelijk of wenselijk is kan vooraf met Clown Juju / Juju tegen meerkosten wachttijd worden overeengekomen die zal worden meegenomen in de overeenkomst.

2.8.1  Opdrachtgever dient zorg te dragen voor voldoende parkeergelegenheid voor artiest in de directe omgeving (maximaal ongeveer 100 meter) van de locatie waar het optreden plaatsvindt. 

2.8.2 Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van opdrachtgever.

2.8.3 Indien opdrachtgever of persoon sprekende namens opdrachtgever de artiest verkeerde aanwijzingen geeft waar te parkeren waardoor een boete/wegsleping van voertuig zal de opdrachtgever hiervoor volledig aansprakelijk zijn en worden gesteld.3 Annulering door opdrachtgever 


3.1 De opdrachtgever heeft het recht een boeking voor een optreden per door Clown Juju / Juju bevestigde brief of e-mail te annuleren.

3.2 De kosten voor de opdrachtgever bij annulering van een boeking zijn:

 

Boekingen vanaf 4 tot 2 weken van te voren zijn na 8 uur definitief.

Boekingen vanaf 2 weken van te voren zijn direct na het ontvangen van de adresgegevens definitief.


- vanaf 4 weken voor de datum = 30% van het boekings-bedrag

- van 4 weken tot 2 weken voor de datum = 50% van het boekings-bedrag

- van 2 weken tot  1 week voor de boekings-datum = 75% van het boekings-bedrag

 

-  van 1 week tot aan beokingsdatum = 100% van het boekingsbedrag.

- bij al onderweg naar of al aangekomen zijn op de optreedplaats = 100 % van het boekings-bedrag

Bij z.s.m. annulering door overmacht (bijv. cancelling door bewijsbaar ziekte of overlijden) brengt Clown Juju / Juju geen annuleringskosten in rekening. (nb. Slecht weer of een tegenvallende opkomst valt niet onder overmacht!)4 Annulering door Clown Juju / Juju


4.1 Clown Juju / Juju heeft het recht om bij aantoonbare overmacht (zoals ziekte, overlijden, ongeval, autopech), met duidelijke opgave van redenen, een optreden te annuleren. De opdrachtgever heeft dan recht op terugbetaling van het volledige door hem (reeds vooruit betaalde) bedrag.

4.2 Clown Juju / Juju zal zich bij aantoonbare overmacht maximaal inspannen om een passende vervanging te vinden voor het geboekte optreden (indien gewensd dooropdrachtgever). Aan het wel of niet slagen van deze inspanning kunnen echter geen rechten ontleend worden.5 Betaling 


5.1 Clown Juju / Juju brengt de kosten, conform de overeenkomst (excl. eventuele parkeerkosten), in rekening middels een factuur. 
      
5.2.De opdrachtgever dient de kosten uiterlijk 5 dagen na de dag van het optreden te hebben voldaan.

5.3 De opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht aan Clown Juju / Juju in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden.

5.3.1 Bij niet tijdige betaling zal Clown Juju / Juju eerst een kosteloze herinnering sturen, met een termijn waarbinnen de facturatie alsnog kan worden voldaan.


5.3.3 Als Clown Juju / Juju bij uitblijvende betaling besluit de openstaande vordering uit handen te geven aan derden dan komen alle hieruit voortvloeiende kosten (zoals incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, daaronder die begrepen voor rechtskundige bijstand alsmede die welke bij vonnis niet geliquideerd worden en onverminderd de btw en onverminderd eventuele proces- en executiekosten.) ten laste van de opdrachtgever.  6 Auteursrecht en Portretrecht


6.1 Het auteursrecht op de door Clown Juju / Juju gemaakte optredens berust bij Clown Juju / Juju.

6.2 Ook het auteursrecht op offertes, evaluaties, voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van Clown Juju / Juju berusten uitsluitend bij Clown Juju / Juju.


6.3 Informatie op de website van Clown Juju / Juju, ongeacht de verschijningsvorm (zoals teksten, afbeeldingen of videofragmenten), mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Clown Juju / Juju.

6.4 Bij deelname aan de optredens / workshops van Clown Juju / Juju gaan deelnemers in principe akkoord met eventueel gebruik van foto's van de activiteit ter promotie doeleinden.
NB: mocht je om wat voor reden dan ook niet willen dat een foto waar u of uw kind opstaat op de website e.d. van Clown Juju / Juju te zien is laat het dan even weten - dan vervang ik de foto graag door een andere.

6.5.1 Fotograferen bij een optreden van Clown Juju / Juju frontstage is toegestaan.

6.5.2 Video, film en geluidsopname zijn alleen na overleg toegestaan en tenzij anders overeen gekomen alleen voor persoonlijk gebruik.

6.5.3 Video-, film-, foto- en geluidsopnamen die tijdens de optredens door opdrachtgever of derden gemaakt worden dienen op verzoek vrij en kosteloos ter beschikking te worden gesteld aan Clown Juju / Juju.
Clown Juju / Juju heeft het recht om beeldmateriaal genomen tijdens een optreden van Clown Juju / Juju en geplaatst op internet te downloaden en te gebruiken voor promotie doeleinden.


 

7 Aansprakelijkheid 


7.1 Clown Juju / Juju spant zich in om optredens naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

7.2 Deelname aan de optredens en workshops is op eigen risico. 

7.3 Clown Juju / Juju is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.8 niet nakomen

8.1 Indien er een of meerdere bepalingen niet worden nagekomen, behoudt de artiest zich het recht voor om het optreden geen doorgang te laten vinden, of aan te passen, wat de opdrachtgever niet ontslaat van zijn verplichting tot betaling van het volledige overeengekomen honorarium.